Obecní úřad VĚLOPOLÍ
Vělopolí čp. 48
739 59
tel: 558 694 359, 777 748 068
email: urad@velopoli.cz


informace pro turisty
zpět

Obecně závazná vyhláška obce Vělopolí č. 1/2006 - školství


13.02.2006 21:07 Obecně závazná vyhláška obce Vělopolí
č. 1/2006,
kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol


Zastupitelstvo obce Vělopolí se na svém zasedání dne 10.2.2006 usneslo vydat
na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Na základě uzavřené dohody obcí sdružených ve Sdružení obcí povodí Stonávky a Obcí Vělopolí o vytvoření společných školských obvodů se stanovuje rozdělení území obce na části společných školských obvodů těchto základních škol:

a) část společného školského obvodu I. stupně Základní školy Střítež 108, 739 59
tvoří celé území obce Vělopolí

b) část společného školského obvodu II.stupně Masarykovy základní školy Hnojník 120, 739 53 tvoří celé území obce Vělopolí

c) část společného školského obvodu Základní školy s polským jazykem vyučovacím,
Hnojník 6, 739 53 tvoří celé území obce Vělopolí.


Čl. 2
Závěrečná ustanovení


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem l5. března 2006.Latochová Vladislava Ing. Pavel Kaczmarczyk
starostka obce místostarosta